Condicions Generals

La reserva de qualsevol dels viatges inclosos en aquest catàleg i aquells viatges organitzats a mida per encàrrec del client, suposa l'acceptació total d'aquestes condicions generals, que es consideren automàticament incorporades al contracte sense que sigui necessària la seva transcripció escrita. En aquest fullet/Web s'indica la durada, l'itinerari, el preu i els serveis inclosos en el viatge. Degut a l'antelació amb què s'edita i al reduït espai disponible, les informacions complementàries i possibles modificacions (si n'hi hagués), quedaran reflectides al dossier informatiu específic de cada viatge, que es lliurarà al client, i que juntament amb les condicions generals , actuen com a contracte definitiu.

1. Regulació jurídica aplicable al contracte de viatge combinat i acceptació de les condicions generals

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa la Llei 21/1995, de 6 de Juliol, de Viatges Combinats ( BOE 7-7-1995), la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació ( 14-4-98) ia la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris (BOE 24-7-84) i altres disposicions vigents.

2. Organització

L'organització d'aquests viatges combinats ha estat realitzada per OVERTRAILS SL - CIF: B02872968, amb domicili a Samaniego kalea 1 Solairuartea 20400 Tolosa. Agència Minorista, Títol-llicència CIE:2507

3. Preu

El preu del viatge combinat ha estat calculat en base als tipus de canvi, tarifes de transport, cost del carburant i taxes i impostos aplicables al 2 de febrer de 2009. Qualsevol variació en el preu dels elements esmentats podrà donar lloc a la revisió del preu final del viatge fins als 20 dies anteriors a la sortida del viatge. Quan la modificació sigui superior al 15%, de l'import total, el client podrà desistir del viatge, sense cap penalització, o acceptar la modificació del contracte.

Els preus estan calculats en base a habitació doble. La triple en la majoria dels casos no té cap descompte, tot i que normalment sigui una doble amb un llit supletori.

3.1. El preu del viatge combinat inclou: El transport d'anada i tornada, quan aquest servei estigui inclòs al programa/oferta contractat, amb el tipus de transport, característiques i categoria que consti al contracte oa la documentació que es lliura al consumidor en el moment de subscriure'l. Taxes o impostos dels establiments hotelers, així com impostos indirectes quan aquests siguin aplicables, i lassistència tècnica durant el viatge, quan aquest servei estigui especificadament inclòs. Tot allò que s'especifiqui, a més, al contracte.

3.2. El preu del viatge combinat no inclou: Visats, taxes d'aeroport, i/o taxes d'entrada i sortida, certificats de vacunació, propines, "extres" com ara cafès, vins, licors, aigües minerals, règims alimentaris especials -ni tan sols a els supòsits de pensió completa o mitja pensió, llevat que es pacti expressament en el contracte una altra cosa, rentat i planxat de roba, serveis d'hotel opcionals, i, en general, qualsevol altre servei que no figuri expressament a l'apartat "El preu del viatge combinat inclou" o no consti específicament detallat al programa/oferta, al contracte oa la documentació que es lliura al consumidor.

3.3. Excursions o visites facultatives: En cas d'excursions o visites facultatives no contractades en origen, cal tenir present que no formen part del contracte de viatge combinat. La seva publicació al fullet té mer caràcter informatiu i el preu està expressat amb l'indicatiu d'"estimat". Per això, en el moment de contractar-se al lloc de destinació, poden produir-se variacions sobre els costos, que alterin el preu estimat. D'altra banda, aquestes excursions seran ofertes al consumidor amb les seves condicions específiques i preu definitiu de forma independent, i no es garantirà fins al moment de la seva contractació la possible realització de les mateixes.

4. Forma de pagament. Inscripcions i reemborsament

A l'acte de la inscripció, l'Agència podrà requerir una bestreta que en cap cas serà superior al 40% de l'import total del viatge, expedint el rebut corresponent en què s'especifiqui, a més de l'import anticipat pel consumidor, el viatge combinat sol·licitat . L'import restant s'haurà d'abonar contra el lliurament dels bons o documentació del viatge, que s'haurà de fer almenys 15 dies abans de la data de la sortida. Si no es procedeix al pagament del preu total del viatge en les condicions assenyalades, s'entendrà que el consumidor desisteix del viatge sol·licitat, i li són aplicables les condicions previstes a l'apartat següent. Tots els reemborsaments que siguin procedents per qualsevol concepte, es formalitzaran sempre a través de l'Agència Minorista on s'hagi realitzat la inscripció, i no es farà cap devolució per serveis no utilitzats voluntàriament pel consumidor.

5. Desistiment del consumidor. Cessions i Cancel·lacions del viatge per no assolir el nombre de persones inscrites el mínim previst

En tot moment l'usuari o consumidor pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, tant si es tracta del preu total com de la bestreta prevista a l'apartat precedent, però haurà d'indemnitzar l'Agència pels conceptes que a continuació s'indiquen:

En el cas de serveis solts: La totalitat de les despeses de gestió, més les despeses d'anul·lació, si s'haguessin produït aquests darrers.

En el cas de viatges combinats i llevat que el desistiment es produeixi per causa de força major: • Les despeses de gestió (mínim 30€) més les despeses d'anul·lació, si n'hi hagués.

Una penalització, consistent en el 5% del total del viatge si el desistiment es produeix amb més de 10 dies i amb menys de 15 dies d'antelació a la data del començament del viatge; el 15% entre els dies 3 i 10, i el 25% dins de les 48 hores anteriors a la sortida. Si no es presenta a l'hora prevista per a la sortida, no té dret a cap devolució de la quantitat abonada, llevat d'acord de les parts en un altre sentit.

En cas que algun dels serveis contractats i anul·lats estigui subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara nòlits d'avions, vaixells, tarifes especials, etc., les despeses d'anul·lació per desistiment s'establiran d'acord amb les condicions acordades per les dues parts. El consumidor del viatge combinat podrà cedir la reserva a una tercera persona, sol·licitant-ho per escrit amb 15 dies d'antelació a la data d'inici del viatge, llevat que les parts pactin un termini menor al contracte. El cessionari haurà de reunir els mateixos requisits que tenia el cedent, exigits amb caràcter general per al viatge combinat, i tots dos respondran solidàriament davant de l'Agència de Viatges del pagament del preu del viatge i de les despeses addicionals justificades de la cessió.

En els casos que l'organitzador el condicioni, i així ho especifiqui expressament, la viabilitat de l'oferta de viatge combinat a comptar amb un mínim de participants i per no assolir-se aquest número, es produeixi l'anul·lació del viatge, l'usuari tindrà dret exclusivament al reemborsament del total del preu o de les quantitats anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat per concepte d'indemnització, sempre que l'Agència els ho hagi notificat per escrit amb un mínim de 10 dies d'antelació a la data prevista d'inici de viatge.

6. Alteracions

L'Agència de Viatges es compromet a facilitar als seus clients la totalitat dels serveis contractats continguts al programa/oferta que ha donat origen al contracte de viatge combinat, amb les condicions i característiques estipulades, tot això d'acord amb els extrems següents: A el supòsit que abans de la sortida del viatge, l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa algun element essencial del contracte, inclòs el preu, ho haurà de posar immediatament en coneixement del consumidor, bé directament, quan actuï també com a detallista, bé a través del respectiu detallista en els altres casos.

 • En aquest supòsit, i llevat que les parts convinguin una altra cosa, el consumidor podrà optar entre resoldre el contracte sense cap penalització o acceptar una modificació del contracte en què es necessitin les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu. El consumidor ha de comunicar la decisió que adopti al detallista o, si escau, a l'organitzador dins dels tres dies següents a ser notificat de la modificació a què fa referència l'apartat a). En cas que el consumidor no notifiqui la seva decisió en els termes indicats, s'entendrà que opta per la resolució del contracte sense cap penalització.
 • En cas que el consumidor opti per resoldre el contracte, a l'empara del que preveu l'apartat b), o que l'organitzador cancel·li el viatge combinat abans de la data de sortida acordada, per qualsevol motiu que no sigui imputable al consumidor , aquest tindrà dret, des del moment en què es produeixi la resolució del contracte, al reemborsament de totes les quantitats pagades d'acord amb aquest, o bé a la realització d'un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior, sempre que l'organitzador o detallista ho pugui proposar. En cas que el viatge ofert fora de qualitat inferior, l'organitzador o el detallista haurà de reemborsar el consumidor, quan sigui procedent, en funció de les quantitats ja desemborsades, la diferència de preu, d'acord amb el contracte. Aquest mateix dret correspondrà al consumidor que no obtingués confirmació de la reserva en els termes estipulats al contracte.
 • En els supòsits anteriors, l'organitzador i el detallista seran responsables del pagament al consumidor de la indemnització que, si escau, correspongui per incompliment del contracte, que serà del 5% del preu total del viatge contractat, si l'incompliment esmentat es produeix entre els dos mesos i 15 dies immediatament anteriors a la data prevista per a la realització del viatge; el 10% si es produeix entre els 15 dies i 3 dies anteriors, i el 25% en cas que l'incompliment esmentat es produeixi en les 48 hores anteriors.
 • No hi haurà obligació d'indemnitzar en els supòsits següents:
 • Quan la cancel·lació sigui deguda al fet que el nombre de persones inscrites per al viatge combinat sigui inferior a l'exigit i així es comuniqui per escrit al consumidor abans de la data límit fixada amb aquesta finalitat en el contracte.
 • Quan la cancel·lació del viatge, excepte en els supòsits d'excés de reserves, es degui a motius de força major, entenent per aquestes circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.
 • En cas que, després de la sortida del viatge, l'organitzador no subministri o comprovi que no pot subministrar una part important dels serveis previstos al contracte, adoptarà les solucions adequades per a la continuació del viatge organitzat, sense cap suplement de preu per a el consumidor, i, si escau, abonarà a aquest últim l'import de les diferències entre les prestacions previstes i les subministrades. Si el consumidor continua el viatge amb les solucions donades per l'organitzador, es considera que accepta tàcitament les propostes esmentades.
 • Si les solucions adoptades per l'organitzador fossin inviables o el consumidor no les acceptés per motius raonables, aquell haurà de facilitar a aquest, sense cap suplement de preu, un mitjà de transport equivalent a l'utilitzat en el viatge per tornar al lloc de sortida oa qualsevol altre que tots dos hagin convingut, sense perjudici de la indemnització que si escau sigui procedent.
 • En cas de reclamació, el detallista o, si escau, l'organitzador haurà d'obrar amb diligència per trobar-hi les solucions adequades.
 • En cap cas, tot allò no inclòs al contracte de viatge combinat, (com, per exemple, bitllets de transport des del lloc d'origen del passatger fins al lloc de sortida del viatge, o viceversa, reserves d'hotel en dies previs o posteriors al viatge, etc.
 • Si els trasllats/assistència de l'hotel-aeroport o viceversa o altres de similars, inclosos a l'oferta, no es complissin, fonamentalment per causes alienes al transferista i no imputables a l'organitzador, aquest reemborsarà l'import del transport alternatiu utilitzat pel client en el desplaçament , prèvia presentació del rebut o factura corresponent.

7. Obligació del consumidor de comunicar qualsevol incompliment en l'execució del contracte

El consumidor està obligat a comunicar tot incompliment en l'execució del contracte preferentment "in situ" o, en un altre cas, com més aviat millor per escrit o en qualsevol altra forma en què quedi constància, a l'organitzador o al detallista i, en el seu cas, al prestador del servei de què es tracti. En el cas que les solucions arbitrades per l'Agència –Organitzador o Detallista– no siguin satisfactòries per al consumidor, aquest disposarà del termini d'un mes per reclamar davant de l'Agència detallista o l'organitzador, sempre a través d'aquella.

8. Prescripció d'accions

No obstant el que disposa l'apartat precedent, el termini de prescripció dels drets reconeguts a la Llei 21/1995 de 6 de juliol, reguladora dels viatges combinats (BOE 7-7-95) serà de dos anys, segons estableix l'article 13 de la dita Llei.

9. Responsabilitat

 • General L'Agència de Viatges Organitzadora i Detallista venedora final del viatge combinat respondran davant del consumidor, en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge combinat, del compliment correcte de les obligacions derivades del contracte, amb independència que aquestes les hagin d'executar ells mateixos o altres prestadors de serveis, i sens perjudici del dret dels organitzadors i detallistes a actuar contra aquests prestadors de serveis. L'organitzador manifesta que assumeix les funcions d'organització i d'execució del viatge. Els organitzadors i detallistes de viatges combinats responen dels danys soferts pel consumidor com a conseqüència de la no execució o execució deficient del contracte. Aquesta responsabilitat cessarà quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
 • Que els defectes observats en lexecució del contracte siguin imputables al consumidor.
 • Que aquests defectes siguin imputables a un tercer aliè al subministrament de les prestacions previstes al contracte i revesteixin un caràcter imprevisible o insuperable.
 • Que els defectes al·ludits es deguin a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.
 • Que els defectes es deguin a un esdeveniment que el detallista o, si escau, l'organitzador, malgrat haver posat tota la diligència necessària no podia preveure ni superar. No obstant això, en els supòsits d'exclusió de responsabilitat per donar-se alguna de les circumstàncies previstes als números 2, 3 i 4 l'organitzador i el detallista que siguin part en el viatge combinat estaran obligats a prestar la necessària assistència al consumidor que es trobi a dificultats.

10. Límits del rescabalament per danys

Quant al límit del rescabalament pels danys que resultin de l'incompliment o de la mala execució de les prestacions incloses en el viatge combinat, cal atenir-se al que disposen els convenis internacionals sobre la matèria.

10.1 Delimitació dels serveis de viatges combinats.

10.1.1. Viatges amb avió. Presentació a l´aeroport. Als viatges amb avió, la presentació a l'aeroport s'efectuarà amb un mínim d'antelació d'hora i mitja sobre l'horari oficial de sortida, i en tot cas se seguiran estrictament les recomanacions específiques que indiqui la documentació del viatge facilitada en subscriure el contracte. En la contractació de serveis solts, es recomana que el client reconfirmi amb un mínim de 48 hores d'antelació els horaris de sortida de vols.

10.2 Hotels.

10.2.1. General

La qualitat i el contingut dels serveis prestats per l'hotel vindrà determinada per la categoria turística oficial, si n'hi hagués, assignada per l'òrgan competent del seu país. Atesa la legislació vigent sobre això, que estableix només l'existència d'habitacions individuals i dobles permetent que en algunes d'aquestes últimes es pugui habilitar un tercer llit, s'estimarà sempre que la utilització del tercer llit es fa amb el coneixement i el consentiment de les persones. que ocupen lhabitació. Aquesta estimació tàcita deriva de la circumstància certa d'haver estat advertits prèviament, així com de figurar reflectida l'habitació com a triple a tots els impresos de reserves facilitades al consumidor en abonar la bestreta, en el contracte i els bitllets i/o documentació del viatge que es lliura simultàniament a la signatura del mateix. Igualment en els casos d'habitacions dobles per a ús de fins a quatre persones, amb quatre llits, quan així s'especifiqui a l'oferta del programa/folletó. L'horari habitual per a l'entrada i sortida als hotels està en funció del primer i últim servei que l'usuari faci servir. Com a norma general i llevat que expressament es pacti una altra cosa al contracte, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 14 hores del dia d'arribada i hauran de quedar lliures abans de les 12 hores del dia de sortida. Quan el servei contractat no inclogui l'acompanyament permanent de guia i en cas que l'usuari prevegi la seva arribada a l'hotel reservat en dates o hores diferents de les ressenyades, és convenient, per evitar problemes i males interpretacions, comunicar amb la màxima anticipació possible. circumstància a l'Agència Organitzadora, oa l'hotel directament. El servei d'allotjament implicarà que l'habitació estigui disponible a la nit corresponent, entenent-se prestat amb independència que per circumstàncies pròpies del viatge combinat, l'horari d'entrada s'hi produeixi més tard del previst inicialment.

10.2.2. Altres serveis.

En els vols l'arribada dels quals al punt de destinació es faci després de les 12.00 hores, el primer servei de l'hotel, quan estigui inclòs a l'oferta del programa/fullet, serà el sopar. Igualment, en els vols l'arribada dels quals al punt de destinació es faci després de les 19.00 hores, el primer servei de l'hotel serà l'allotjament. S'entendrà sempre com a trajecte aeri directe aquell el suport documental del qual sigui un sol cupó de vol, amb independència que el vol realitzi alguna parada tècnica. Als circuits, els autocars poden variar en les seves característiques en funció del nombre de participants. Si en alguna sortida no s'arriba a un nombre suficient de viatgers, és possible que s'utilitzi un minibús, o van, que llevat d'indicació expressa en contra, no tenen els seients reclinables. Així mateix, en la descripció de cada circuit està indicat si l'autocar posseeix aire condicionat o no, entenent-se que no el té si res no s'indica. El transport als parcs naturals per a la realització de safaris fotogràfics s'efectua en "van" o en vehicles tot terreny característics de cada país. En tots els casos anteriors el disseny, estructura, confort i seguretat del vehicle de transport pot no adaptar-se a les normes i estàndards espanyols, sinó als que són propis del país de destinació del viatge.

10.2.3. Serveis Suplementaris Quan els usuaris sol·licitin serveis suplementaris (per exemple habitació vista al mar, etc.) que no els puguin confirmar definitivament l'Agència Organitzadora, l'usuari podrà optar per desistir definitivament del servei suplementari sol·licitat o mantenir la seva sol·licitud a l'espera que aquests serveis puguin finalment ser prestats. En cas que les parts hagin convingut el pagament previ del preu dels serveis suplementaris que finalment no li puguin ser prestats, l'import abonat serà reemborsat per l'Agència detallista immediatament al desistiment del servei per part del consumidor o al retorn del viatge. , segons els usuaris hagi optat pel desistiment en la prestació del servei suplementari sol·licitat o hagi mantingut la sol·licitud.

10.3 Circuits. L'Agència Organitzadora posa en coneixement dels clients, que als circuits especificats al fullet, el servei d'allotjament es prestarà en algun dels establiments relacionats en el mateix o en un altre de la mateixa categoria i zona i igualment que l'itinerari del circuit podrà ser desenvolupat segons alguna de les opcions descrites així mateix al programa-oferta. En els casos anteriors, si el consumidor accepta aquesta formula prèviament a la subscripció del contracte, aquesta indefinició no suposarà modificació del mateix.

11. Passaports, visats i documentació

Tots els usuaris, sense excepció (infants inclosos), hauran de portar en regla la documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o DNI segons les lleis del país o països que es visiten. Serà per compte dels mateixos quan els viatges així ho requereixin l'obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc. En cas de ser rebutjada per alguna Autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l'usuari, o ser denegada la seva entrada al país per no tenir requisits que s'exigeixen, o per defecte en la documentació exigida, o per no ser-ne portador. , l'Agència Organitzadora declina tota responsabilitat per fets d'aquesta índole, i és a compte del consumidor qualsevol despesa que s'origini, aplicant-se en aquestes circumstàncies les condicions i normes establertes per als supòsits de desistiment voluntari de serveis. Es recorda igualment a tots els usuaris i en especial als que posseeixin nacionalitat diferent de l'espanyola, que s'han d'assegurar abans d'iniciar el viatge, de tenir complertes totes les normes i requisits aplicables en matèria de visats per poder entrar sense problemes tots els països que es visitin. Els menors de 18 anys hauran de portar un permís escrit signat pels seus pares o tutors, en previsió que aquest pugui ser sol·licitat per qualsevol autoritat.

12. Informació que l'Agència Detallista ha de facilitar al consumidor

S'informa al consumidor que en el moment de la formalització del contracte haurà de rebre de l'Agència Detallista la informació pertinent sobre la documentació específica necessària per al viatge elegit, així com assessorament sobre la subscripció facultativa d'una assegurança que us cobreixi de les despeses de cancel·lació i/o d'una assegurança d'assistència que cobrisca les despeses de repatriació en cas d'accident, malaltia o defunció; i informació dels riscos probables implícits a la destinació del viatge contractat, en compliment de la Llei General de Defensa de Consumidors i Usuaris.

13. Altres informacions complementàries.

13.1 Equipatges. Amb caràcter general i pel que fa al transport terrestre, s'entendrà que l'equipatge i altres estris personals de l'usuari els conserva amb si, sigui quina sigui la part del vehicle en què vagin col·locats, i que es transporta per compte i risc de l'usuari . Es recomana als usuaris que estiguin presents a totes les manipulacions de càrrega i descàrrega dels equipatges. Quant al transport aeri, ferroviari, marítim o fluvial d'equipatge, són aplicables les condicions de les companyies transportadores, i el bitllet de passatge és el document vinculant entre les esmentades companyies i el passatger. En cas de patir algun dany o extraavió el consumidor haurà de presentar, a l'acte, l'oportuna reclamació a la Companyia de Transports. L'Agència Organitzadora es compromet a prestar l'assistència oportuna als clients que es puguin veure afectats per alguna d'aquestes circumstàncies.

13.2 Responsabilitat del client/Viatger. El client ha de tenir en poder seu i conèixer les Condicions Generals del contracte de Viatge Combinat i llegir la fitxa tècnica del viatge, on s'especifiquen els vols, allotjaments i altres requisits del viatge. El client ha d'haver-se informat dels riscos d'aquest viatge així com de la situació política, la situació climatològica i les catàstrofes naturals o d'una altra índole del país o països a visitar i dels riscos implícits. Aquesta informació se us subministra a l'Agència i si no n'hi ha a través del Ministeri d'Afers Exteriors. La contractació de vehicles de transport es realitza per petició pròpia del client/s eximint a l'Agència de Viatges Organitzadora de qualsevol responsabilitat que pugui ocórrer com a conseqüència d'un accident de circulació terrestre, marítim, aeri o ferroviari o qualsevol incidència ocasionada pel vehicle, vaixell, avió o tren tant a persones com a estris. S'aconsella contractar assegurances en el moment de la contractació o recollida del vehicle (segons el cas).

L'Agència Organitzadora declara explícitament que actua com a intermediària entre els viatgers i les entitats o persones que faciliten els serveis indicats a l'itinerari. Quan el viatge s'efectua amb vehicles propis o llogats per l'Agència Organitzadora, en cas d'accident, sigui quin sigui el país on es produeixi, el viatger se sotmet expressament a la legislació en matèria d'accidents del país on estigui matriculat el vehicle . L'Agència Organitzadora no es responsabilitza de les despeses d'allotjament, transport, manutenció, repatriació o altres que s'originin a conseqüència de retards o modificacions a la sortida dels vols o altres mitjans de transport per qualsevol causa.

14. Reclamacions

Segons el que disposa l'art. 16.1.k del decret 168/94 el consumidor està obligat a comunicar tan aviat com sigui possible al prestador de què es tracti, qualsevol incompliment en l'execució dels serveis de forma fefaent, així com a posar-ho en coneixement de l'agència en la major brevetat possible.

15. Assegurances d'assistència en viatge i anul·lació

Per a qualsevol aspecte relacionat amb l'assistència sanitària i/o anul·lació, el client haurà de comptar amb aquestes assegurances i contactar amb el telèfon de la companyia asseguradora. En cas que no hagi subscrit contracte d'assistència i/o d'anul·lació, o aquest no estigui inclòs en el preu, el client assumeix tota la responsabilitat sobre aquest aspecte.

16. La reserva de qualsevol dels viatges inclosos en aquest catàleg suposa l'acceptació total d'aquestes condicions generals, que es consideraran automàticament incorporades al contracte sense que sigui necessària la seva transcripció escrita.

17. Especialitat del viatge alternatiu/ Àrees remotes

Els viatges discorren parcialment per àrees remotes, amb infraestructures turístiques limitades o inexistents. Viatjar per aquests llocs exigeix ser flexible i acceptar els canvis que, quant als serveis previstos, pugui comportar aquesta limitació. També cal una certa capacitat d'adaptació a allò inesperat, tant en positiu (una festa local, un mercat…) com en allò que no ho és tant (inundacions, carreteres tallades, etcètera).

El viatger ha de ser conscient que, en alguns casos, poden resultar impossibles, per exemple, una evacuació ràpida o una assistència mèdica adequada.
Les característiques especials d'aquest viatge, que responen a les pròpies d'un viatge alternatiu, són conegudes i acceptades pel viatger, que accepta de manera expressa les situacions i les circumstàncies que se'n derivin.

SITUACIÓ POLÍTICA, DE SEGURETAT I SANITÀRIA DEL PAÍS DE DESTINACIÓ
Coneixent aquestes informacions, el viatger és conscient de la situació social o política, de seguretat i sanitària del país de destinació, i accepta el risc que pogués suposar el viatge, eximint l'Agència Organitzadora de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

POLÍTICA I SEGURETAT
Ens remetem a les recomanacions oficials del Ministeri d'Afers Exteriors del Govern espanyol que consten a la seva pàgina web http://www.exteriores.gob.es

SANITAT
Ens remetem a les recomanacions oficials sobre vacunes i precaucions necessàries del Ministeri de Sanitat i Consum que consten a la seva pàgina web https://www.mscbs.gob.es

No trobes allò que buscaves? Crea la teva experiència. Dissenyem un viatge completament diferent i ajustat al teu gust.

© 2021 Overtrails Incoming